Phòng công chức viên chức

Thông báo điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng công chức Thành phố năm 2020 (07/01/2021)
Kết quả thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản - Kỳ thi ngày 22/9/2019 (03/10/2019)
Ngày 22/9/2019, Đại học Sài Gòn tổ chức ký thi ứng dung Công nghệ thông tin cơ bản cho các học viên đang theo học các lớp Công nghệ thông tin do Sở Nội vụ phối hợp với Đại học Sài Gòn tổ chức (Chi tiết xem file đính kèm)
Thông báo về việc nhập học lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2019 (Đợt 10) (03/10/2019)
Thực hiện Công văn số 1279/SNV-CCVC ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Sở Nội vụ về cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2019; Căn cứ nhu cầu của đơn vị, Sở Nội vụ thông báo về việc nhập học lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2019 (Đợt 10), cụ thể như sau: Cán bộ, công chức, viên chức có tên trong Danh sách tham dự lễ khai giảng và nhập học vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 02 tháng 10 năm 2019 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Thủ Đức (Số 19, Đường 8, Khu phố 4, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức), học vào các ngày thứ 4 - 7 hàng tuần.(Chi tiết xem file đính kèm)
Thông báo về việc nhập học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên năm 2019 (Lớp 18, 19, 20) (03/10/2019)
Thực hiện Công văn số 1883/SNV-CCVC ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Sở Nội vụ về cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch, lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý - chương trình lãnh đạo cấp phòng năm 2019;Căn cứ nhu cầu của đơn vị, Sở Nội vụ thông báo về việc nhập học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên năm 2019 (Lớp 18, 19, 20)(Danh sách và chi tiết lớp xem file đính kèm)
Thông báo về việc nhập học lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý - chương trình lãnh đạo cấp phòng năm 2019 (Lớp 18, 19, 20) (26/09/2019)
Thực hiện Công văn số 1883/SNV-CCVC ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Sở Nội vụ về cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch, lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý - chương trình lãnh đạo cấp phòng năm 2019;Căn cứ nhu cầu của đơn vị, Sở Nội vụ thông báo về việc nhập học lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý - chương trình lãnh đạo cấp phòng năm 2019 (Lớp 18, 19, 20)(Chi tiết xem file đính kèm)
Thông báo về việc nhập học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên năm 2019 (Lớp 15, 16, 17) (26/09/2019)
Thực hiện Công văn số 1883/SNV-CCVC ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Sở Nội vụ về cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch, lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý - chương trình lãnh đạo cấp phòng năm 2019;Căn cứ nhu cầu của đơn vị, Sở Nội vụ thông báo về việc nhập học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên năm 2019 (Lớp 15, 16, 17)(Chi tiết xem file đính kèm)
Thông báo về việc nhập học lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2019 (Đợt 9) (26/09/2019)
Thực hiện Công văn số 1279/SNV-CCVC ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Sở Nội vụ về cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2019; Căn cứ nhu cầu của đơn vị, Sở Nội vụ thông báo về việc nhập học lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2019 (Đợt 9), cụ thể như sau: Cán bộ, công chức, viên chức có tên trong Danh sách (đính kèm) tham dự lễ khai giảng và nhập học vào lúc 18 giờ 00 ngày 28 tháng 9 năm 2019 tại Học viện Cán bộ Thành phố (số 324 Chu Văn An, Phường 12, quận Bình Thạnh), học vào các tối thứ 3-5-7 hàng tuần.(chi tiết xem file đính kèm)
Thông báo về việc nhập học lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2019 (Đợt 8) (16/09/2019)
Thực hiện Công văn số 1279/SNV-CCVC ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Sở Nội vụ về cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2019; Căn cứ nhu cầu của đơn vị, Sở Nội vụ thông báo về việc nhập học lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2019 (Đợt 8), cụ thể như sau: Cán bộ, công chức, viên chức có tên trong Danh sách (đính kèm) tham dự lễ khai giảng và nhập học vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 12 tháng 9 năm 2019 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Bình Tân (số 460c Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân), học vào thứ 5 - thứ 7 hàng tuần.(Chi tiết xem file đính kèm)
Thông báo về việc nhập học lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý - chương trình lãnh đạo cấp phòng năm 2019 (Lớp 15, 16, 17) (16/09/2019)
Thực hiện Công văn số 1883/SNV-CCVC ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Sở Nội vụ về cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch, lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý - chương trình lãnh đạo cấp phòng năm 2019;Căn cứ nhu cầu của đơn vị, Sở Nội vụ thông báo về việc nhập học lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý - chương trình lãnh đạo cấp phòng năm 2019 (Lớp 15, 16, 17)(Chi tiết xem file đính kèm)
Thông báo nhập học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên năm 2019 (Lớp 11, 12, 13, 14) (16/09/2019)
Thực hiện Công văn số 1883/SNV-CCVC ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Sở Nội vụ về cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch, lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý - chương trình lãnh đạo cấp phòng năm 2019;Căn cứ nhu cầu của đơn vị, Sở Nội vụ thông báo về việc nhập học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên năm 2019 (Lớp 11, 12, 13, 14) (Chi tiết xem file đính kèm)
Thông báo về việc nhập học lớp bồi dưỡng kỹ năng sử dụng Công nghệ Thông tin cơ bản năm 2019 (Lớp 1-10). (03/09/2019)
Thực hiện Công văn số 2308/SNV-CCVC ngày 20 tháng 6 năm 2019 của Sở Nội vụ về cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng chứng chỉ ngoại ngữ, tin học năm 2019; Căn cứ nhu cầu của đơn vị, Sở Nội vụ thông báo về việc nhập học lớp bồi dưỡng kỹ năng sử dụng Công nghệ Thông tin cơ bản năm 2019 (Lớp 1 10). Danh sách học viên và lịch học chi tiết xem file đính kèm
Thông báo về việc nhập học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên năm 2019 (Lớp 5, 6, 7, 8, 9, 10) (30/08/2019)
Thực hiện Công văn số 1883/SNV-CCVC ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Sở Nội vụ về cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch, lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý - chương trình lãnh đạo cấp phòng năm 2019; Căn cứ nhu cầu của đơn vị, Sở Nội vụ thông báo về việc nhập học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên năm 2019 (Lớp 5, 6, 7, 8, 9, 10). Danh sách học viên, lịch học và địa điểm học xem chi tiết tại file đính kèm
Thông báo về việc nhập học lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý - chương trình lãnh đạo cấp phòng năm 2019 (Lớp 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) (30/08/2019)
Thực hiện Công văn số 1883/SNV-CCVC ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Sở Nội vụ về cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch, lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý - chương trình lãnh đạo cấp phòng năm 2019; Căn cứ nhu cầu của đơn vị, Sở Nội vụ thông báo về việc nhập học lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý - chương trình lãnh đạo cấp phòng năm 2019 (Lớp 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14). Chi tiết về danh sách học viên, địa điểm lớp học, ngày khai giảng và lịch học xem các file đính kèm.
Thông báo về việc nhập học lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý - chương trình lãnh đạo cấp phòng năm 2019 (Lớp 7) (14/08/2019)
Thực hiện Công văn số 1883/SNV-CCVC ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Sở Nội vụ về cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch, lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý - chương trình lãnh đạo cấp phòng năm 2019;Căn cứ nhu cầu của đơn vị, Sở Nội vụ ban hành Thông báo vsố 3137/TB-SNV về việc nhập học lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý - chương trình lãnh đạo cấp phòng năm 2019 (Lớp 7)(Chi tiết xem file đính kèm)
Thông báo về việc nhập học lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý - chương trình lãnh đạo cấp phòng năm 2019 (Lớp 5, 6) (13/08/2019)
Thực hiện Công văn số 1883/SNV-CCVC ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Sở Nội vụ về cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch, lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý - chương trình lãnh đạo cấp phòng năm 2019;Căn cứ nhu cầu của đơn vị, Sở Nội vụ thông báo về việc nhập học lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý - chương trình lãnh đạo cấp phòng năm 2019 (Lớp 5,6) (Chi tiết xem file đính kèm)
Thông báo về việc nhập học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên năm 2019 (Lớp 4) (13/08/2019)
Thực hiện Công văn số 1883/SNV-CCVC ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Sở Nội vụ về cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch, lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý - chương trình lãnh đạo cấp phòng năm 2019;Căn cứ nhu cầu của đơn vị, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 3130/TB-SNV về việc nhập học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên năm 2019 (Lớp 4). Cán bộ, công chức, viên chức có tên trong Danh sách tham dự lễ khai giảng và nhập học vào lúc 8 giờ 00 ngày 10 tháng 8 năm 2019 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 3 (số 39 Trần Quốc Thảo, Phường 6, Quận 3), lớp học các ngày thứ 7 - chủ nhật hàng tuần (Chi tiết xem file đính kèm).
Thông báo về việc nhập học lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý - chương trình lãnh đạo cấp phòng năm 2019 (Lớp 3, 4) (09/08/2019)
Thực hiện Công văn số 1883/SNV-CCVC ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Sở Nội vụ về cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch, lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý - chương trình lãnh đạo cấp phòng năm 2019;Căn cứ nhu cầu của đơn vị, Sở Nội vụ thông báo về việc nhập học lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý - chương trình lãnh đạo cấp phòng năm 2019 (Lớp 3, 4)(Chi tiết xem file đính kèm)
Thông báo nhập học lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính (Đợt 1, 2, 3, 4, 5) (08/08/2019)
Thực hiện Công văn số 1279/SNV-CCVC ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Sở Nội vụ về cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2019; Căn cứ nhu cầu của đơn vị, Sở Nội vụ thông báo về việc nhập học lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2019(Đợt 1, 2, 3, 4, 5)(Chi tiết xem file đính kèm)
Hướng dẫn xếp lương cho các ngạch công chức chuyên ngành văn thư (07/08/2019)
Ngày 02 tháng 8 năm 2019, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BNV về hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư. Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, triển khai thực hiện theo quy định của Bộ Nội vụ./.
Thông báo về việc nhập học lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch cán sự năm 2019 (01/08/2019)
Thực hiện Công văn số 1883/SNV-CCVC ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Sở Nội vụ về cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch, lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý - chương trình lãnh đạo cấp phòng năm 2019;Căn cứ nhu cầu của đơn vị, Sở Nội vụ ban hành thông báo số 2922/TB-SNV ngày 30 tháng 7 năm 2019 về việc nhập học lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch cán sự năm 2019 được tổ chức thành 05 lớp (chi tiết xem file đính kèm)
Xem theo ngày:
Xem