Thông tin cải cách hành chính

Bản tin điện tử cải cách hành chính số 27/2021 của BCĐ CCHC Chính phủ (12/07/2021)
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 25/2021 của BCĐ CCHC Chính phủ (28/06/2021)
Về triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ và Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện CCHC giai đoạn 2011-2020 (25/06/2021)
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 24/2021 của BCĐ CCHC Chính phủ (21/06/2021)
Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai các giải pháp nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (Chỉ số PAPI) (14/06/2021)
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 23/2021 của BCĐ CCHC Chính phủ (14/06/2021)
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 22/2021 của BCĐ CCHC Chính phủ (07/06/2021)
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 21/2021 của BCĐ CCHC Chính phủ (31/05/2021)
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 20/2021 của BCĐ CCHC Chính phủ (25/05/2021)
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 19/2021 của BCĐ CCHC Chính phủ (17/05/2021)
Thủ trưởng các đơn vị trên địa bàn Thành phố ký cam kết quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 (11/05/2021)
Một số nội dung tham luận tại Hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính hướng tới xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư của Thành phố (11/05/2021)
Phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 (11/05/2021)
Công tác cải cách hành chính Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 (11/05/2021)
Hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính hướng tới xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư của Thành phố (11/05/2021)
Kiểm tra, đánh giá việc triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính đối với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan có liên quan (11/05/2021)
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 18/2021 của BCĐ CCHC Chính phủ (11/05/2021)
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 17/2021 của BCĐ CCHC Chính phủ (04/05/2021)
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 16/2021 của BCĐ CCHC Chính phủ (26/04/2021)
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 15/2021 của BCĐ CCHC Chính phủ (22/04/2021)
Xem theo ngày:
Xem