Thông tin cải cách hành chính

Bản tin điện tử cải cách hành chính số 35/2020 của BCĐ CCHC Chính phủ (31/08/2020)
Thông báo Kết quả cuộc họp về kết quả xử lý phản hồi thông tin của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin 1022 trong quý II/2020 (28/08/2020)
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 34/2020 của BCĐ CCHC Chính phủ (25/08/2020)
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 32/2020 của BCĐ CCHC Chính phủ (10/08/2020)
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 31/2020 của BCĐ CCHC Chính phủ (03/08/2020)
Sở Nội vụ triển khai góp ý dự thảo Quyết định ban hành Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện (28/07/2020)
Sở Nội vụ hướng dẫn triển khai kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 (28/07/2020)
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 30/2020 của BCĐ CCHC Chính phủ (27/07/2020)
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 29/2020 của BCĐ CCHC Chính phủ (27/07/2020)
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 28/2020 của BCĐ CCHC Chính phủ (27/07/2020)
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 27/2020 của BCĐ CCHC Chính phủ (27/07/2020)
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 26/2020 của BCĐ CCHC Chính phủ (27/07/2020)
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 25/2020 của BCĐ CCHC Chính phủ (27/07/2020)
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 16/2020 của BCĐ CCHC Chính phủ (27/07/2020)
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 24/2020 của BCĐ CCHC Chính phủ (27/07/2020)
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 19/2020 của BCĐ CCHC Chính phủ (27/07/2020)
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 20/2020 của BCĐ CCHC Chính phủ (27/07/2020)
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 23/2020 của BCĐ CCHC Chính phủ (23/07/2020)
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 22/2020 của BCĐ CCHC Chính phủ (23/07/2020)
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 21/2020 của BCĐ CCHC Chính phủ (23/07/2020)
Xem theo ngày:
Xem