Thông tin bổ nhiệm

Về bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10 (01/07/2021)
Về điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10 (01/07/2021)
Về bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10 (01/07/2021)
Điều động và bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1 (01/07/2021)
Điều động và bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10 (01/07/2021)
Điều động và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn TNHH MTV (01/07/2021)
Về việc điều động và bổ nhiệm (28/06/2021)
Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (02/06/2021)
Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (17/05/2021)
Về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân nhiệm kỳ 2016 - 2021 (17/05/2021)
Về việc điều động và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (01/06/2021)
về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Công Thương (07/05/2021)
về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh (07/05/2021)
về việc điều động và bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công cao Thành phố Hồ Chí Minh. (07/05/2021)
Về việc điều động cán bộ, công chức (11/05/2021)
Về việc giao quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (11/05/2021)
Về việc điều động và bổ nhiệm Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (05/05/2021)
Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tư pháp (21/04/2021)
Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Sở Xây dựng (07/04/2021)
về điều động và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ quan nước ngoài (29/03/2021)
Xem theo ngày:
Xem