Thông tin bổ nhiệm

Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức khóa IV nhiệm kỳ 2016 - 2021 (15/10/2020)
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1 khóa X nhiệm kỳ 2016 - 2021 (28/09/2020)
Về việc bổ nhiệm Giám đốc Sở Du lịch (15/10/2020)
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức khóa IV nhiệm kỳ 2016 - 2021 (15/10/2020)
Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình (26/10/2020)
Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình (26/10/2020)
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình (26/10/2020)
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 3 (27/10/2020)
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh khóa X nhiệm kỳ 2016 - 2021 (03/11/2020)
Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 6 (28/10/2020)
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 6 (28/10/2020)
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 6 (28/10/2020)
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh khóa X nhiệm kỳ 2016 - 2021 (03/11/2020)
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình (26/10/2020)
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình (26/10/2020)
Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (25/09/2020)
Về nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ (01/09/2020)
Về điều động cán bộ, công chức (25/09/2020)
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh khóa X nhiệm kỳ 2016 - 2021 (25/09/2020)
Về điều động cán bộ, công chức (25/09/2020)
Xem theo ngày:
Xem