Thanh tra sở

ỦY BAN  NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                       Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc

                   _____                                             ________________________

 

       Số  194   /2004/QĐ-UB              TP. Hồ Chí Minh, ngày    6      tháng 8 năm 2004

 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Về thành lập Thanh tra Sở Nội vụ.

*******

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;

- Căn cứ Pháp lệnh Thanh tra ngày 01 tháng 4 năm 1990 ;

- Căn cứ Nghị định số 244/HĐBT ngày 30 tháng 6 năm 1990 của              Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về tổ chức của hệ thống Thanh tra         Nhà nước và biện pháp bảo đảm hoạt động thanh tra ;

- Căn cứ Thông tư số 05/2004/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý Nhà nước về công tác nội vụ ở                địa phương ;

- Xét đề nghị của Chánh Thanh tra thành phố tại Công văn số 395/TTr-SNV ngày 13 tháng 4 năm 2004 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 195/TT-TTr-SNV ngày 07 tháng 7 năm 2004 ;


QUYẾT  ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Thanh tra Sở Nội vụ.

Thanh tra Sở Nội vụ là tổ chức trực thuộc Sở Nội vụ, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Nội vụ giúp Ủy ban nhân dân thành phố thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức của Nhà nước; xác minh, kết luận, kiến nghị giải quyết các khiếu nại, tố cáo; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tổ chức; cán bộ, công chức, viên chức ở thành phố.

Thanh tra Sở Nội vụ là cơ quan Nhà nước chuyên trách nằm trong hệ thống Thanh tra Nhà nước, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng để hoạt động.

Thanh tra Sở Nội vụ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Nội vụ và chịu sự chỉ đạo của Chánh Thanh tra thành phố về công tác tổ chức,            nghiệp vụ thanh tra.

Điều 2. Thanh tra Sở Nội vụ có các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 9, Pháp lệnh Thanh tra ngày 01 tháng 4 năm 1990 và Điều 5, Nghị định          số 244/HĐBT ngày 30 tháng 6 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là          Chính phủ) và quy định của Thanh tra Bộ Nội vụ tại Văn bản số 108/TTBNV-P1 ngày 04 tháng 5 năm 2004.

Điều 3. Thanh tra Sở Nội vụ do Chánh Thanh tra phụ trách, có một Phó Chánh Thanh tra giúp việc, các thanh tra viên và chuyên viên, cán bộ thanh tra.

Tổ chức bộ máy và biên chế của Thanh tra Sở Nội vụ được xác định theo nguyên tắc tinh gọn, hoạt động có hiệu lực; biên chế của Thanh tra Sở Nội vụ tính trong tổng biên chế của Sở Nội vụ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chánh Thanh tra Sở, Phó Chánh Thanh tra Sở, các thanh tra viên và các chức danh chuyên viên, cán bộ thanh tra của Thanh tra Sở Nội vụ được thực hiện theo quy định của Pháp lệnh Thanh tra, Nghị định số 244/HĐBT ngày 30 tháng 6 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), Quy chế của Tổng Thanh tra Nhà nước và theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ của thành phố.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm xây dựng quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở Nội vụ, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân             thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Thanh tra thành phố, Thủ trưởng các        sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện và            Chánh Thanh tra Sở Nội vụ có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :                                           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

- Như điều 5                                                                                                    CHỦ TỊCH                                                                     

- Bộ Nội vụ

- Tổng Thanh tra Nhà nước

- Thường trực Thành ủy

- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố

- Ủy ban nhân dân thành phố

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố

- Các Đoàn thể thành phố

- Ban Tổ chức Thành ủy

- Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố                                  Lê Thanh Hải

- Công an thành phố (PC.13)

- VPHĐ-UB :  PVP/VX, NC

Tổ VXNC                           

- Lưu (VX-Nh)