Sơ đồ tổ chức

 • Ban giám đốc sở nội vụ

  • Ban thi đua - khen thưởng

  • Ban tôn giáo

  • Chi cục văn thư - lưu trữ

  • Phòng công chức - viên chức

  • Phòng cải cách hành chính

  • Phòng tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ

  • Phòng xây dựng chính quyền và công tác thanh niên

  • QLCT

  • Văn phòng sở

  • thanh tra sở