Phòng XD chính quyền

Nhiệm vụ của Phòng Xây dựng Chính quyền
 

1. Lập kế hoạch, chuẩn bị hồ sơ tài liệu, tổ chức hướng dẫn các ngành, các cấp thực hiện tốt việc bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp theo Luật định.

2. Theo dõi nắm tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND và UBND các cấp của Thành phố, cụ thể:

Nắm số lượng, cơ cấu và cập nhật biến động của HĐND và UBND các cấp, đề xuất với Ban phương hướng củng cố, tăng cường chất lượng hoạt động của HĐND và UBND.
Theo dõi tham dự các kỳ họp của HĐND, UBND các cấp; tham gia ý kiến với HĐND trong việc cải tiến và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp.
Hướng dẫn thể thức, thủ tục bầu cử, bãi miễn, đối với HĐND và thành viên UBND các cấp theo đúng pháp luật.

3. Theo dõi việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, quy chế dân chủ ở doanh nghiệp Nhà nước của Quận - Huyện, quy chế dân chủ cơ sở ở phường – xã - thị trấn; hoạt động của tổ dân phố, ấp, tổ nhân dân. 

4. Theo dõi tổ chức bộ máy, biên chế hành chính sự nghiệp; làm các thủ tục trình cấp trên về sắp xếp, kiện toàn; hướng dẫn các đơn vị xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động. Theo dõi công tác tổ chức hành chính của quận - huyện theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố và của Lãnh đạo Ban.

5. Hướng dẫn thủ tục, thẩm định hồ sơ, làm dự thảo quyết định trình Ủy Ban nhân dân Thành phố ra quyết định thành lập, bổ sung chức năng nhiệm vụ, giải thể các Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng, các DNNN hoạt động công ích khối Quận - Huyện.

6. Theo dõi Quận - Huyện trong việc thực hiện Pháp lệnh cán bộ công chức và các văn bản liên quan. Nắm tình hình đội ngũ cán bộ công chức; nghiên cứu đề xuất các chính sách chế độ liên quan đến cán bộ công chức của quận - huyện, phường - xã - thị trấn (bổ nhiệm, kỷ luật, nâng lương…). Đề xuất, làm thủ tục tiếp nhận, điều động cán bộ công chức từ nơi khác chuyển đến; cán bộ quân đội, công an chuyển ngành về công tác ở các quận - huyện; công chức từ các doanh nghiệp chuyển sang các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp (thực hiện theo điều 27-NĐ95/CP). 

7. Theo dõi công tác địa giới hành chính của Thành phố; làm thủ tục về điều chỉnh địa giới hành chính của quận - huyện, phường - xã - thị trấn; giải quyết các tranh chấp về địa giới hành chánh khi phát sinh. Tham gia cùng với ngành chức năng trong xây dựng và hoàn chỉnh bản đồ địa giới hành chính theo quy định của Chính phủ.

8. Thu thập, xây dựng dữ liệu về các lĩnh vực liên quan đến nhiệm vụ của Phòng.

9. Phối hợp với các Phòng tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, hội thảo các đề tài nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực do Ban quản lý.

Phòng Xây dựng chính quyền có 01 Trưởng phòng, từ 01-02 Phó phòng, biên chế chung là :7 người.