Ban giám đốc Sở Nội Vụ

Giám đốc Sở Nội Vụ
Huỳnh Thanh Nhân
Phó Giám Đốc
Lâm Hùng tấn
Phó Giám Đốc
Nguyễn Duy Tân
Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hồng Thắm
Phó Giám Đốc
Ngô Thị Hoàng Các