Ban giám đốc Sở Nội Vụ

Giám đốc Sở Nội Vụ
Trương Văn Lắm
Phó Giám Đốc
Huỳnh Công Hùng
Phó Giám Đốc
Lâm Hùng tấn
Phó Giám Đốc
Nguyễn Duy Tân