Download unicode

bổ sung hướng dẫn tổ chức ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (15/05/2021)
V/v góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức (14/05/2021)
về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Công Thương (07/05/2021)
về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh (07/05/2021)
về việc điều động và bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công cao Thành phố Hồ Chí Minh. (07/05/2021)
Về việc điều động cán bộ, công chức (11/05/2021)
Về việc giao quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (11/05/2021)
Danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV (đơn vị số 10) (08/05/2021)
Danh sách ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân TPHCM nhiệm kỳ 2021 - 2026 (đơn vị số 3) (08/05/2021)
Tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử, một số vấn đề cần lưu ý trước, trong và sau ngày bầu cử (13/05/2021)
Danh sách ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân TPHCM nhiệm kỳ 2021 - 2026 (đơn vị số 11) (08/05/2021)
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 18/2021 của BCĐ CCHC Chính phủ (11/05/2021)
Kiểm tra, đánh giá việc triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính đối với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan có liên quan (11/05/2021)
Hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính hướng tới xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư của Thành phố (11/05/2021)
Công tác cải cách hành chính Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 (11/05/2021)
Một số nội dung tham luận tại Hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính hướng tới xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư của Thành phố (11/05/2021)
Phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 (11/05/2021)
Thủ trưởng các đơn vị trên địa bàn Thành phố ký cam kết quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 (11/05/2021)
Thông tin về bầu cử (08/05/2021)
Các văn bản về bầu cử (08/05/2021)
Xem theo ngày:
Xem