Bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND nhiệm kỳ 2011 - 2016

Hướng dẫn khai hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (14/03/2011)
Hướng dẫn tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. (14/03/2011)
Hướng dẫn tổ chức hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố. (14/03/2011)
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 (01/07/2011)
Các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2011 – 2016 (24/06/2011)
Công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII (03/06/2011)
Thành phố Hồ Chí Minh công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân khóa VIII nhiệm kỳ 2011 – 2016 (27/05/2011)
Thông báo về treo cờ Tổ quốc chào mừng ngày bầu cử 22/5/2011 (19/05/2011)
Kế hoạch Tổng kiểm tra đảm bảo an toàn an ninh hệ thống công nghệ thông tin phục vụ bầu cử (18/05/2011)
Quyết định xóa tên và điều chỉnh tên người ứng cử trong danh sách ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016 (04/05/2011)
Mời họp rút kinh nghiệm đợt diễn tập bầu cử đợt 1 và triển khai kế hoạch tổng diễn tập bầu cử (04/05/2011)
Hướng dẫn công tác tổ chức hội nghị cử tri để người ứng cử vận động bầu cử (09/04/2011)
Hướng dẫn tổ chức mạn đàm về tiểu sử những người ứng cử. (06/05/2011)
Thực hiện việc sử dụng và quản lý con dấu bầu cử, phù hiệu bầu cử; sửa đổi, bổ sung một số biểu mẫu phục vụ bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND (16/05/2019)
Hướng dẫn trình tự tổ chức bỏ phiếu, nội quy, trang trí phòng bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XIII và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 (21/04/2011)
Một số biểu mẫu mới về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII. (25/04/2011)
Triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức hội nghị những người ứng cử đại biểu (nhiệm kỳ 2011-2016) gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử trên địa bàn TP.HCM (27/04/2011)
Về điều chỉnh và bổ sung hướng dẫn số 424/HD-SNV ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Sở Nội vụ (27/04/2011)
TPHCM phân bổ 161 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tại 32 đơn vị bầu cử (29/04/2011)
TPHCM có 51 ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại 10 đơn vị bầu cử (29/04/2011)
Xem theo ngày:
Xem