angle-left Về việc hướng dẫn viết Tiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026.