angle-left Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tư pháp

Ngày 14 tháng 4 năm 2021, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ngô Minh Châu đã ký ban hành Quyết định về việc bổ nhiệm ông Phan Thanh Tùng, Trưởng phòng Phòng Bổ trợ Tư pháp thuộc Sở Tư pháp giữ chức Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

nvthao.snv