angle-left Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài chính

Ngày 18 tháng 9 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong đã ký ban hành Quyết định bổ nhiệm bà Phan Thị Hồng, Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính.

nvthao.snv