angle-left Về điều động Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh đến nhận công tác tại Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh