angle-left Về bổ nhiệm Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông.

Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hòa Bình đã ký ban hành Quyết định về bổ nhiệm ông Lê Ngọc Hùng, Trưởng ban điều hành dự án Đường bộ 2 thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông.

nvthao.snv