angle-left Về bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 18 tháng 8 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã ký ban hành Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

nvthao.snv