angle-left V/v hướng dẫn và tổ chức ôn tập thi tuyển công chức năm 2022

Vừa qua, có một số trang thông tin điện tử đăng tải thông tin về việc tổ chức ôn tập thi tuyển công chức Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, tuy nhiên đây không phải là trang thông tin chính thức của Hội đồng thi tuyển công chức Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.

Hiện nay, Hội đồng thi tuyển công chức đang phối hợp xây dựng danh mục tài liệu hướng dẫn ôn tập kỳ thi tuyển công chức Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 và sẽ đăng tải thông báo chính thức về việc hướng dẫn và tổ chức ôn tập trên cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ.

Trên đây là Thông báo của Hội đồng thi tuyển công chức Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 về việc cung cấp danh mục tài liệu và tổ chức ôn tập.

Sở Nội vụ