angle-left Tinh giản biên chế đợt 7 năm 2020

Ngày 18 tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3389/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh sách tinh giản biên chế đợt 7 năm 2020 đối với 13 trường hợp và điều chỉnh danh sách tinh giản biên chế đợt 3 năm 2020 đối với 01 trường hợp (Đính kèm Quyết định).

 

ttythanh.snv