angle-left Tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao

Ngày 27 tháng 8 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong đã ký ban hành Quyết định về tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trần Thế Thuận, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

nvthao.snv