Hướng dẫn thủ tục hành chính

angle-left Thủ tục thẩm định tổ chức lại, giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
Lĩnh vực:
tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nội vụ (số 86B Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1), từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

- Bước 2: Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nội vụ kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì cấp giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân.

+ Đối với những vấn đề chưa rõ hoặc còn có ý kiến khác nhau thì Sở Nội vụ yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập có văn bản giải trình bổ sung để làm rõ và báo cáo Sở Nội vụ.

- Bước 3: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục), Sở Nội vụ có văn bản thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.  

Trong thời hạn 25 (hai mươi lăm) ngày làm việc, kể từ ngày Sở Nội vụ có văn bản thẩm định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ra Quyết định tổ chức lại, giải thTrung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập; Trường hợp không đồng ý việc tổ chức lại, giải thTrung tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp Thành phố thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết rõ lý do.

- Bước 4: Tổ chức căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả tại Sở Nội vụ hoặc qua đường bưu điện.

Cách thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nội vụ.
Hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đ án tchức lại, giải th Trung tâm.

+ Tờ trình Đán tổ chức lại, giải thể Trung tâm và dự thảo Quyết định tchức lại, giải th Trung tâm.

+ Các văn bản của cơ quan có thm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có).

-  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời gian giải quyết:

Trong thời hạn 40 (bốn mươi) ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ:

Đối tượng:
Tổ chức, cá nhân
Cơ quan ban hành:
Kết quả:
Quyết định việc tổ chức lại, giải thể Trung tâm/Quyết định cho phép tổ chức lại, cho phép giải thể Trung tâm hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.
Phí, lệ phí
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Cơ sở pháp lý:

Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước có hiệu lực từ ngày 08 tháng 9 năm 2006.

Tài liệu đính kèm:
6 (2).docx