angle-left Thông báo về Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm 2022

Căn cứ Quyết định 4234/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm 2022,

Ngày 20 tháng 12 năm 2021, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 5702/TB-SNV về Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm 2022 (chi tiết xem file đính kèm)

Thông báo số 5702/TB-SNV ngày 20 tháng 12 năm 2021

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển

Sở Nội vụ