angle-left Thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức tại Sở Nội vụ năm 2020

Theo Thông báo số 4655/TB-SNV ngày  05 tháng 11 năm 2020 của Sở Nội vụ về nhu cầu tuyển dụng công chức tại Sở Nội vụ năm 2020, Sở Nội vụ thông báo nhu cầu tuyển dụng, cụ thể:

Tên phòng, ban, đơn vị cần tuyển

Vị trí việc làm               cần tuyển dụng

Mã ngạch

Chuyên ngành yêu cầu

 

Số lượng

 

Văn phòng Sở

Hành chính tổng hợp

01.003

Hành chính công

1

Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên

Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên

01.003

Quản lý công

1

Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ

Quản lý tổ chức, biên chế

01.003

Hành chính công

1

Phòng Công chức, viên chức

Quản lý đào tạo, bồi dưỡng

01.003

Nguồn nhân lực

1

 

Tổng cộng

 

 

4

 

 (Chi tiết xem tại văn bản đính kèm)

 

ttnthach.snv