angle-left Thông báo kết quả phúc khảo điểm thi vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương và thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2019

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức,

Hội đồng thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức năm 2019 thông báo kết quả phúc khảo điểm thi vòng 2 môn Nghiệp vụ chuyên ngành đến công chức, viên chức có đề nghị phúc khảo được biết. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem văn bản đính kèm./.

 

Sở Nội vụ