angle-left TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

Cục Bồi thường nhà nước đã phối hợp với Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) xây dựng video tuyên truyền về quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước để phục vụ công tác tuyên truyền về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

Video "Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra" được xây dựng trên cơ sở nội dung quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 với cách thức, ngôn ngữ phù hợp với đối tượng người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Video được xây dựng thành 05 phiên bản, bao gồm: 01 video tiếng phổ thông; 01 video tiếng phổ thông có kèm phụ đề chữ; 01 video tiếng dân tộc Mường; 01 video tiếng dân tộc Thái; 01 video tiếng dân tộc Tày. Video được phát hành với mục tiêu phục vụ công tác tuyên truyền về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước rộng rãi, giúp người dân hiểu và thực hiện đầy đủ quyền yêu cầu bồi thường theo quy định của pháp luật.

Các cá nhân, tổ chức, đơn vị quan tâm đến nội dung trên có thể lấy tài liệu theo đường link:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12q83-_RwgHHiSrt1NPMlrUMj7hRcXf_x

Sở Nội vụ