angle-left SỞ NỘI VỤ KHÔNG TIẾP NHẬN VÀ PHÁT HÀNH CÁC VĂN BẢN GIẤY TRONG HỆ THỐNG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Căn cứ Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước;

Thực hiện Công văn số 949/UBND-HCTC ngày 19 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tổ chức thực hiện Công văn số 775/VPCP-KSTT ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy. Ngày 18 tháng 02 năm 2020, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 519/SNV-VP về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số đơn vị gửi văn bản giấy hoặc hồ sơ điện tử không kèm đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định.

Để thống nhất và thực hiện theo đúng Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2020, Sở Nội vụ chấm dứt việc tiếp nhận và phát hành các văn bản giấy trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước. Tất cả văn bản đi và đến Sở Nội vụ được phát hành và tiếp nhận theo hình thức văn bản điện tử thông qua phần mềm hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc qua mạng. Cụ thể như sau:

1. Việc tiếp nhận và phát hành văn bản điện tử, hồ sơ điện tử đủ tài liệu kèm theo đúng quy định; không để thiếu sót tài liệu, sót đơn vị nhận kèm đủ văn bản giấy nếu có quy định. Cần lưu ý thực hiện theo danh mục văn bản điện tử không kèm văn bản giấy (đính kèm danh mục theo Công văn số 775/VPCP-KSTT ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy), không áp dụng đối với những trường hợp sau:

- Văn bản, hồ sơ thuộc dạng mật, tối mật, tuyệt mật theo quy định tại Luật bảo vệ bí mật nhà nước;

- Văn bản, hồ sơ bắt buộc phải gửi giấy theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

- Văn bản, hồ sơ có thành phần phức tạp, khó khăn trong việc số hóa như bản đồ, bản vẽ kỹ thuật, ấn phẩm, vật phẩm…;

- Văn bản, hồ sơ liên quan đến quy hoạch, tài chính, tổ chức, bộ máy, nhân sự và chế độ chính sách đối với công chức, viên chức.

2. Đối với thư mời họp và tài liệu phục vụ cuộc họp, Sở Nội vụ tiếp tục thực hiện gửi, nhận qua hệ thống hộp thư điện tử Thành phố (thông qua địa chỉ mail: snv@)tphcm.gov.vn)

Lưu ý: Đối với cơ quan, đơn vị không thực hiện gửi văn bản điện tử, hồ sơ điện tử hoặc văn bản điện tử không đảm bảo các nguyên tắc, yêu cầu về gửi, nhận theo quy định thì bên nhận có quyền từ chối tiếp nhận.

Trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị cùng phối hợp thực hiện./.

Sở Nội vụ