angle-left QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 19 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh thay thế Quyết định 11/2015/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Theo đó, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh giảm 01 đơn vị thuộc Sở (Phòng Tổ chức phi chính phủ và công tác thanh niên) so với Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 11/2015/QĐ-UBND; Phòng Tổ chức phi chính phủ và công tác thanh niên được sáp nhập vào Phòng Xây dựng chính quyền và Phòng Tổ chức, biên chế thuộc Sở. Trong đó, nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về công tác thanh niên được nhập vào Phòng Xây dựng chính quyền (gọi là Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên); nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ sẽ nhập vào Phòng Tổ chức, biên chế (gọi là Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ).

Quyết định 15/2020/QĐ-UBND gồm 05 Chương, 17 Điều. Nội dung cụ thể được sửa đổi như sau:

1. Sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 3 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND, từ “b) Trình Ủy ban nhân dân Thành phố đề án thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố và Ủy ban nhân dân quận - huyện để trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định; xem xét, thỏa thuận để Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định thành lập hoặc tổ chức lại các phòng, ban chuyên môn trực thuộc;” thành “b) Trình Ủy ban nhân dân Thành phố đề án thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố và Ủy ban nhân dân quận - huyện để trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định;”.

2. Sửa đổi điểm đ khoản 6 Điều 3 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND, từ “đ) Tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thành viên Ủy ban nhân dân quận - huyện nơi thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân theo quy định” thành “đ) Tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện”.

3. Sửa đổi điểm h khoản 6 Điều 3 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND, từ “h) Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân theo quy định pháp luật;” thành “h) Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của khu phố, ấp theo quy định của pháp luật; thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố việc thành lập khu phố, ấp mới;”

4. Sửa đổi điểm c khoản 8 Điều 3 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND, từ “c) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định việc tiếp nhận, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, nâng bậc lương, bổ nhiệm ngạch, chuyển ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp, đánh giá, phân loại, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc), Kiểm soát viên thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định của Đảng, Nhà nước và phân cấp cho Sở Nội vụ quyết định: tiếp nhận, điều động cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo tại các cơ quan Trung ương, tỉnh, thành phố khác, lực lượng Công an, Quân đội chuyển ngành, các doanh nghiệp và các đoàn thể đến công tác tại cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc biên chế Thành phố; điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kỷ luật, nghỉ hưu, nghỉ việc và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước theo phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố; bổ nhiệm ngạch, nâng ngạch chuyên viên và tương đương; chuyển xếp lại ngạch, bậc lương cho cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương không giữ chức vụ lãnh đạo cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, quận - huyện và tương đương;” thành “c) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định việc tiếp nhận, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, nâng bậc lương, bổ nhiệm ngạch, chuyển ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp, đánh giá, phân loại, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc), Kiểm soát viên thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định của Đảng, Nhà nước; điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kỷ luật, nghỉ hưu, nghỉ việc và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước theo phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố;”.

5. Bỏ điểm đ khoản 11 Điều 3 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND

“đ) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa liên thông hiện đại tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;”

6. Bỏ khoản 27, khoản 29 Điều 3 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND

“27. Được mời tham dự các kỳ họp Hội đồng nhân dân Thành phố, Hội đồng nhân dân xã, thị trấn và các cuộc họp định kỳ của Ủy ban nhân dân các quận - huyện.”

“29. Tổ chức cuộc họp với các cơ quan, tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố để phổ biến, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở Nội vụ.”

7. Bỏ điểm đ khoản 1 Điều 5 và điều chỉnh Điều 5 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND

“đ) Phòng Tổ chức phi chính phủ và công tác thanh niên;”

8. Bỏ khoản 5 Điều 8 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND

“5. Phòng Tổ chức phi chính phủ và công tác thanh niên.

Phòng Tổ chức phi chính phủ và công tác thanh niên là tổ chức thuộc Sở Nội vụ, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về: Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ và công tác thanh niên.”

9. Bỏ khoản 1, khoản 2 Điều 16 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND

“1. Đối với Sở Nội vụ hiện có số lượng Phó Giám đốc nhiều hơn số lượng Phó Giám đốc quy định tại Quyết định này thì tiếp tục duy trì số lượng Phó Giám đốc hiện có để bảo đảm ổn định. Chỉ được bổ sung thêm Phó Giám đốc Sở Nội vụ khi số lượng Phó Giám đốc Sở Nội vụ hiện có chưa đạt đủ số lượng quy định tại Quyết định này.

2. Đối với Ban Tôn giáo, Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ hiện có số lượng Phó Trưởng ban nhiều hơn số lượng Phó Trưởng ban quy định tại Quyết định này thì tiếp tục duy trì số lượng Phó Trưởng ban hiện có để bảo đảm ổn định và chỉ được bổ sung thêm Phó Trưởng ban khi số lượng Phó Trưởng ban hiện có chưa đạt đủ số lượng quy định tại Quyết định này.”

TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY:

QUYẾT ĐỊNH 15/2020/QĐ-UBND.

Sở Nội vụ