angle-left Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh khóa X nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 30 tháng 10 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong đã ký ban hành Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh khóa X nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đặng Minh Nguyên, Quận ủy viên, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh.

nvthao.snv