angle-left Ông VÕ TRUNG TRỰC được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

      Ngày 23 tháng 6 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã ký Quyết định số 90/QĐ-UBND-TC về bổ nhiệm ông Võ Trung Trực, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Thành phố thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh; thời hạn giữ chức vụ là 05 năm.

     Ông Võ Trung Trực được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo là 0,8 kể từ ngày được bổ nhiệm.

      Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Sở Nội vụ