angle-left Ông NGUYỄN HỮU PHÁT, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sở Giao thông vận tải nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ