angle-left Ông NGUYỄN HỮU PHÁN được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị Thành phố

Ngày 03 tháng 11 năm 2021, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình đã ký Quyết định số 216/QĐ-UBND-TC về bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Phán, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị Thành phố giữ chức vụ Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị Thành phố; thời gian giữ chức vụ là 05 năm.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

ttnthach.snv