angle-left Hướng dẫn viết Tiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 20 tháng 4 năm 2021,  Ủy ban bầu cử Thành phố Hồ  Chí Minh đã có Công văn số 77/UBBC về hướng dẫn viết Tiểu sử tóm tắt và Chương trình hành động của người ứng cử đại biểu  Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác niêm yết, thông tin, tuyên truyền, đề nghị người ứng cử thực hiện viết Tóm tắt tiểu sử và Chương trình hành động của mình theo mẫu đính kèm và gửi về Ủy ban bầu cử Thành phố theo đúng thời gian hướng dẫn./.

Công văn số 77/UBBC

Hướng dẫn viết tiểu sử

Mẫu 1a - Tiểu sử ứng cử viên ĐB Quốc hội

Mẫu 1b - Tiểu sử ứng cử viên ĐB Hội đồng nhân dân Thành phố

Mẫu 2a - Chương trình hành động ĐB Quốc hội

Mẫu 2b - Chương trình hành động ĐB Hội đồng nhân dân Thành phố

 

Sở Nội vụ