angle-left Góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình hành động số 18-CTrHĐ/TU về chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020

Nhằm hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết Chương trình số 18, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia góp ý nội dung dự thảo Báo cáo tổng kết Chương trình số 18 và phản hồi về Sở Nội vụ (thông qua Phòng Cải cách hành chính) trước ngày 05 tháng 6 năm 2020; đồng thời gửi nội dung góp ý bằng file điện tử về địa chỉ mail dthdung.snv@tphcm.gov.vn để phục vụ cho công tác tổng hợp.

Xem nội dung  chi tiết tài liệu tại đây:

1. Công văn đề nghị góp ý

2. Dự thảo Báo cáo Chương trình 18

 

dthdung.snv