angle-left Danh sách tinh giản biên chế (đợt 3)

Ngày 22 tháng 5 năm 2020, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 1793/QĐ-UBND về phê duyệt Danh sách tinh giản biên chế đợt 3 năm 2020 và điều chỉnh Danh sách tinh giản biên chế năm 2020 (đính kèm file Danh sách)

 

ttythanh.snv