angle-left DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA BỘ NỘI VỤ NĂM 2020

Ngày 21 tháng 01 năm 2021, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 56/QĐ-BNV về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ được ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Theo đó, có 20 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và 19 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần (gồm lĩnh vực tổ chức, biên chế; lĩnh vực công chức, viên chức; lĩnh vực văn thư và lưu trữ; lĩnh vực thi đua, khen thưởng).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quyết định số 56/QĐ-BNV, Phụ lục 1, Phụ lục 2 (Tải tại đây)

Sở Nội vụ