Phòng cải cách hành chính Phòng cải cách hành chính

Quay lại

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quy định thủ tục hành chính, công bố và công khai thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố

        Ngày 25/8/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quy định thủ tục hành chính, công bố và công khai thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

      I. Phạm vi điều chỉnh
         1. Quy chế này quy định quy trình và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong việc quy định thủ tục hành chính, công bố và công khai thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể như sau: 
         a) Công tác đánh giá tác động, lấy ý kiến về quy định thủ tục hành chính tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành.
         b) Công tác xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân Thành phố. 
         c) Công tác niêm yết công khai thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị thực hiện thủ tục hành chính. 
        2. Quy chế này không điều chỉnh
        a) Thủ tục hành chính trong nội bộ của từng cơ quan hành chính nhà nước, giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhau không liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; 
        b) Thủ tục xử lý vi phạm hành chính; thủ tục thanh tra và thủ tục hành chính có nội dung bí mật nhà nước.
       3. Các nội dung hoạt động khác của công tác kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện theo quy định của các cơ quan nhà nước ở Trung ương và quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố.
         II. Đối tượng áp dụng
           Quy chế này áp dụng đối với các Sở, ban-ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện), Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã); cán bộ, công chức, viên chức; các cá nhân, tổ chức khác có liên quan.  
       III. Nội dung phối hợp trong triển khai các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
        1. Đánh giá tác động của thủ tục hành chính và lấy ý kiến đối với quy định về thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành.
        2. Dự thảo Quyết định công bố thủ tục hành chính; kiểm soát chất lượng quyết định công bố thủ tục hành chính và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quyết định công bố thủ tục hành chính.
        3. Công khai thủ tục hành chính đã được công bố; cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; niêm yết công khai thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính, trên Trang thông tin điện tử của Thành phố và Trang thông tin điện tử của các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố (nếu có). 
      

Xem nội dung toàn văn Quyết định theo đường dẫn sau:

Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục