Phòng cải cách hành chính Phòng cải cách hành chính

Quay lại

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định hoặc có ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

Ngày 21 tháng 02 năm 2019, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định hoặc có ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

           Quy chế này quy định nguyên tắc phối hợp; thời gian thực hiện thủ tục của từng cơ quan, đơn vị có liên quan; trách nhiệm của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố và các sở, ban, ngành trong phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định hoặc có ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

          Đối tượng áp dụng:
           1. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Sở, ban, ngành có nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết thủ tục và tham gia vào quá trình giải quyết thủ tục hành chính 
          2. Cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, sở, ban, ngành có nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết thủ tục và tham gia vào quá trình giải quyết thủ tục hành chính.
           3. Tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính.
           4. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
          Theo đó: có 96 Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và 03 Thủ tục hành chính có ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

            Xem toàn văn nội dung Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND theo đường dẫn sau: http://cchc-sonoivu.tphcm.gov.vn/cchc-thongbao/Detail?ID=52

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục