Phòng cải cách hành chính Phòng cải cách hành chính

Quay lại

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính của Sở, ban - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019

Nhằm đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019, đảm bảo phản ánh thực chất, khách quan kết quả cải cách hành chính của các sở, ban - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện trên địa bàn Thành phố, ngày 19 tháng 9 năm 2019, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch số 3821/KH-UBND về triển khai đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính của Sở, ban - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019.


       Theo kế hoạch này, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện căn cứ kết quả hoạt động cải cách hành chính thực tế đạt được theo từng lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định tại Quyết định số 3004/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Đề án xác định chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn Thành phố, thực hiện tự đánh giá chỉ số cải cách hành chính của đơn vị mình gửi về Sở Nội vụ trước ngày 30 tháng 11 năm 2019 để được đánh giá, thẩm định.

       Xem chi tiết Kế hoạch số 3821/KH-UBND tại đây./.

Danh mục Danh mục