Phòng cải cách hành chính Phòng cải cách hành chính

Quay lại

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của Thành phố Hồ Chí Minh

              Ngày 04 tháng 3 năm 2016, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch số 873/KH-UBND tổ chức điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

             I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:   

             1. Mục đích:

              - Xác định được Chỉ số cải cách hành chính (Chỉ số CCHC) năm 2015 của Thành phố Hồ Chí Minh dựa trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần đã được phê duyệt tại Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

              - Thực hiện tốt điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của Thành phố Hồ Chí Minh dựa trên các nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định số số 133/QĐ-BNV ngày 18 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

             2. Yêu cầu
             - Phối hợp với Bộ Nội vụ điều tra theo các phiếu điều tra của Bộ Nội vụ đối với từng nhóm đối tượng điều tra, khảo sát quy định trong Chỉ số Cải cách hành chính cấp bộ, cấp tỉnh bảo đảm khách quan, phù hợp với điều kiện thực tế.

            - Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân đối với cải cách hành chính nói chung và đánh giá kết quả cải cách hành chính hàng năm của Thành phố Hồ Chí Minh.

         II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
             1. Nội dung, đối tượng điều tra và số lượng phiếu:
             - Tổ chức thực hiện điều tra phiếu khảo sát ý kiến Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố về cải cách hành chính Thành phố; số lượng 30 phiếu.
            - Tổ chức thực hiện điều tra phiếu khảo sát ý kiến cán bộ lãnh đạo cấp sở về cải cách hành chính cấp bộ và Thành phố; số lượng: 114 phiếu (03 lãnh đạo/sở x 19sở x 02 (cấp tỉnh và cấp bộ)); danh sách các Sở gồm:
               + Sở Nội vụ;
               + Sở Tư pháp;
               + Sở Kế hoạch và Đầu tư;
               + Sở Tài chính;
               + Sở Công Thương;
               + Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
               + Sở Giao thông vận tải;
               + Sở Xây dựng;
               + Sở Tài nguyên và Môi trường;
               + Sở Thông tin và Truyền thông;
               + Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;
               + Sở Văn hóa và Thể thao;
               + Sở Khoa học và Công nghệ;
               + Sở Giáo dục và Đào tạo;
               + Sở Quy hoạch - Kiến trúc;
               + Sở Y tế;
               + Sở Du lịch;
               + Thanh tra Thành phố;
               + Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố;
              - Tổ chức thực hiện điều tra phiếu khảo sát ý kiến doanh nghiệp (thuộc ba nhóm doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp ngoài quốc doanh) về cải cách hành chính Thành phố; số lượng 100 phiếu. 
             - Tổ chức thực hiện điều tra phiếu khảo sát ý kiến lãnh đạo Ủy ban nhân dân các quận, huyện và người dân về cải cách hành chính Thành phố tại các quận, huyện: Ủy ban nhân dân Quận 5, Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè; số lượng 279 phiếu, gồm: 
              + Lãnh đạo quận, huyện: 03 người/quận-huyện x 03 quận-huyện, 09 phiếu 
              + Người dân: 30 người/phường-xã x 03 phường-xã/quận-huyện x 03 quận - huyện, 270 phiếu.

              2. Phương pháp thu thập thông tin:
             Điều tra sử dụng phỏng vấn bằng bảng hỏi cho các đối tượng được điều tra trực tiếp trả lời, điền thông tin vào phiếu điều tra.

             3. Trách nhiệm và tiến độ thực hiện:
            - Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 133/QĐ-BNV ngày 18 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; phân bổ phiếu khảo sát, tổng hợp kết quả gửi về Bộ Nội vụ (Viện Khoa học tổ chức nhà nước) trước ngày 30 tháng 3 năm 2016
            - Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố có trách nhiệm nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức thực hiện điều tra phiếu khảo sát ý kiến Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố về cải cách hành chính Thành phố; gửi kết quả về Sở Nội vụ trước ngày 29 tháng 3 năm 2016.
            - Các Sở, Ủy ban nhân dân các quận, huyện nêu trên có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức thực hiện điều tra phiếu khảo sát ý kiến về cải cách hành chính cấp bộ và Thành phố; gửi kết quả về Sở Nội vụ trước ngày 29 tháng 3 năm 2016.
           - Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức thực hiện điều tra phiếu khảo sát ý kiến doanh nghiệp về cải cách hành chính thành phố; gửi kết quả về Sở Nội vụ trước ngày 29 tháng 3 năm 2016.
            - Các Sở, Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố lập danh sách đối tượng điều tra (theo mẫu kèm theo kế hoạch) gửi về Sở Nội vụ (Phòng Cải cách hành chính) trước ngày 07 tháng 3 năm 2016 để tổng hợp danh sách gửi Bộ Nội vụ theo quy định./.

                Xem toàn văn Kế hoạch theo đường dẫn sau:

                Kế hoạch số 873/KH-UBND

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục