Phòng cải cách hành chính Phòng cải cách hành chính

Quay lại

Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp triển khai Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính trên địa bàn quận

         Ngày 13 tháng 8 năm 2015, Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp đã ban hành Công văn số 2245/UBND-CCHC về triển khai Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính trên địa bàn quận. Theo đó:

        Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương (sau đây gọi tắt là Quyết định 09/2015/QĐ-TTg);
         Thực hiện Quyết định số 3677/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Quyết định 3677/QĐ-UBND); 
          Ủy ban nhân dân quận đề nghị Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung sau:
         1. Trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường:

         a) Tổ chức quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan mình được giao quản lý theo đúng quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg; trong đó, chú ý việc xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân 16 phường theo đúng quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 8 Quyết định 3677/QĐ-UBND.

         b) Ban hành quy trình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan và địa phương mình được giao phụ trách, quản lý. Xây dựng Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc trách nhiệm quản lý; trong đó, cấp quận do Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận xây dựng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận (thông qua Phòng Nội vụ thẩm định) xem xét; cấp phường do Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường phân công xây dựng và trực tiếp ký quyết định ban hành.

         c) Bố trí, phân công công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc trách nhiệm quản lý; trong đó, công chức tại Bộ phận một cửa cấp quận thuộc Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận quản lý (các phòng, ban nằm ngoài khuôn viên Trung tâm hành chính quận, do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý), công chức cấp phường do Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường quản lý. Đồng thời, chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công chức thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính cho cá nhân, tổ chức theo đúng quy định; trong đó, lưu ý thực hiện biểu mẫu theo quy định tại Quyết định 09/2015/QĐ-TTg.

         d) Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường chịu trách nhiệm thực hiện “thư xin lỗi” đối với các trường hợp quá hạn giải quyết (ghi rõ lý do quá hạn, thời hạn trả kết quả); đồng thời, tăng cường chỉ đạo, quán triệt công chức thuộc quyền quản lý nghiêm túc thực hiện việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được thực hiện không quá một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ tại các cơ quan chuyên môn hoặc Ủy ban nhân dân 16 phường.

         đ) Thường xuyên chủ động rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính tại đơn vị; phối hợp với Phòng Tư pháp thường xuyên cập nhật Bộ thủ tục hành chính theo thẩm quyền hoặc có văn bản kiến nghị sửa đổi, bổ sung, tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân quận kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Sở Tư pháp) xem xét.

        e) Bố trí diện tích làm việc, trang thiết bị Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định tại Điểm b, c Khoản 1 và Khoản 2 Điều 9 Quyết định 3677/QĐ-UBND.

        g) Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường chịu trách nhiệm công khai các quy định, quy trình thủ tục hành chính đầy đủ, thường xuyên, rõ ràng, dễ tiếp cận, dễ khai thác và sử dụng theo quy định; đồng thời, công khai Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc quận Gò Vấp (ban hành kèm theo Quyết định số 3611/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận), Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp (ban hành kèm theo Quyết định số 7123/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận) và các quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp liên quan để tạo điều kiện cho Nhân dân tham gia giám sát cán bộ, công chức, viên chức.

          h) Tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được tham gia tập huấn đầy đủ các quy định về cách thức tổ chức và hoạt động của cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg và Quyết định 3677/QĐ-UBND; đồng thời, tạo điều kiện tham gia các bồi dưỡng về nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp với cá nhân, tổ chức và cách ứng xử nơi công sở trong quá trình giải quyết công việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

          i) Chủ động nghiên cứu xây dựng hoặc đề xuất xây dựng quy chế phối hợp trong quá trình giải quyết hồ sơ giữa các cơ quan, đơn vị cùng cấp hoặc giữa cơ quan cấp trên và cấp dưới hoặc với các cơ quan ngành dọc nhằm đảm bảo tính liên thông trong giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức càng nhanh chóng và thuận tiện hơn.

          2. Trách nhiệm của Phòng Tư pháp: 
         a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn và đơn vị có thực hiện thủ tục hành chính khẩn trương rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân quận công bố Bộ thủ tục hành chính chung đang áp dụng tại các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận; xác định những nhóm thủ tục hành chính, những lĩnh vực có thủ tục hành chính cần phải thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng tinh gọn, thông suốt, thuận tiện nhất cho các cá nhân, tổ chức, trong đó chú ý đề xuất áp dụng đối với nhóm thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực nhà đất, xây dựng, đầu tư; báo cáo, kiến nghị các giải pháp, sáng kiến nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông trên địa bàn quận.

          b) Hướng dẫn các đơn vị có liên quan về phạm vi các thủ tục hành chính phải áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước; hướng dẫn xác định phạm vi các thủ tục hành chính phải áp dụng cơ chế một cửa đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn quận.

         c) Tham mưu xây dựng các kế hoạch kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn quận; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét, quyết định.

           3. Trách nhiệm của Phòng Nội vụ: 
         a) Hướng dẫn, kiểm tra việc bố trí cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân 16 phường.

         b) Tham mưu tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

         c) Tham mưu Ủy ban nhân dân quận báo cáo Sở Nội vụ tình hình thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn quận hàng năm theo quy định.

        d) Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại các cơ quan chuyên môn thuộc quận và Ủy ban nhân dân 16 phường.

         4. Trách nhiệm của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận: 
         a) Rà soát, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân 16 phường, đảm bảo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo hướng thực hiện mô hình “Một cửa hiện đại”.

         b) Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên Website quận Gò Vấp để cá nhân, tổ chức biết về hoạt động của cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn quận.

        c) Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ và các cơ quan chuyên môn tổ chức sắp xếp, bố trí và phân công công chức có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận.

         5. Trách nhiệm của Phòng Tài chính - Kế hoạch:
         a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thu phí, lệ phí tại các Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn quận theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

        b) Tham mưu, đề xuất thực hiện chế độ hỗ trợ và công tác phí đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp theo quy định./.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục