Phòng cải cách hành chính Phòng cải cách hành chính

Quay lại

Triển khai thực hiện xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của Thành phố tại Sở Nội vụ

         Căn cứ Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án Xác định Chỉ số Cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;    
         Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân tại Công văn số 9973/VP-CCHC ngày 19 tháng 10 năm 2015 về kết quả Chỉ số Cải cách hành chính Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014;
          Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố và Quy chế tổ chức và hoạt động của các phòng chuyên môn thuộc Sở, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 4407/SNV - VP ngày 24 tháng 11 năm 2015; theo đó: Giám đốc Sở Nội vụ giao nhiệm vụ và trách nhiệm của Trưởng các phòng chuyên môn thực hiện việc tự đánh giá và báo cáo giải trình kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính của Thành phố Hồ Chí Minh trong phạm vi quản lý nhà nước theo lĩnh vực Sở Nội vụ phụ trách tại các tiêu chí, tiêu chí thành phần theo Quyết định số 1294/QĐ-BNV (kèm theo) như sau:
    1. Phòng Cải cách hành chính:
    - Tiêu chí số 1. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: thực hiện 6 tiêu chí thành phần: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6  
    2. Phòng Công chức, viên chức:
    -  Tiêu chí số 5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: thực hiện tiêu chí thành phần: 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 và tiêu chí thành phần 5.6 chủ trì, phối hợp với phòng Xây dựng chính quyền.
    3. Phòng Tổ chức biên chế:
    - Tiêu chí số 4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: thực hiện Tiêu chí thành phần: 4.1, 4.2.1, 4.3, 4.4, 4.5
    - Tiêu chí số 5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: thực hiện Tiêu chí thành phần: 5.1
    4. Phòng Xây dựng chính quyền:
    - Tiêu chí số 4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước thực hiện Tiêu chí thành phần: 4.2.2, 4.3
    - Tiêu chí số 5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: thực hiện Tiêu chí thành phần 5.6 phối hợp với phòng Công chức, viên chức. 
    5. Văn Phòng Sở:
    - Tổng hợp bảng tự chấm điểm, đánh giá các nội dung liên quan đến Sở Nội vụ và các tài liệu kiểm chứng bản giấy và file kèm theo từ các phòng Công chức, viên chức, Xây dựng chính quyền, Tổ chức biên chế, Cải cách hành chính.
    - Tham mưu Lãnh đạo Sở Báo cáo Ủy nhân dân Thành phố kết quả tự xác định Chỉ số Cải cách hành chính Thành phố hàng năm thuộc lĩnh vực Sở Nội vụ phụ trách (chuyển hồ sơ cho Phòng Cải cách hành chính để tổng hợp toàn Thành phố báo cáo Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân Thành phố). 
    Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu cho Giám đốc Sở các giải pháp thực hiện có hiệu quả Chỉ số Cải cách hành chính của Thành phố; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về kết quả của các tiêu chí, tiêu chí thành phần thuộc lĩnh vực của Sở Nội vụ phụ trách. 
    Định kỳ hàng năm thực hiện việc tự đánh, xác định Chỉ số Cải cách hành chính của Thành phố theo hướng dẫn của Sở Nội vụ./.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục