Phòng cải cách hành chính Phòng cải cách hành chính

Quay lại

Triển khai Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử

           Ngày 23 tháng 10 năm 2015, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố có Công văn số 10150/VP-CNN về Chính phủ, theo đó, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố như sau:

           1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì làm việc với các sở-ngành liên quan chuẩn bị chu đáo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết nêu trên, trình Ủy ban nhân dân Thành phố trong Tháng 12 năm 2015;

           2. Phân công đồng chí Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố theo dõi chỉ đạo thực hiện Nghị quyết trên của Chính phủ./.

            Xem nội dung Nghị quyết số 36a/NQ-CP theo đường dẫn sau:

            Nghị quyết số 36a/NQ-CP

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục