Phòng cải cách hành chính Phòng cải cách hành chính

Quay lại

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản số 319/UBND-KSTTHC ngày 09 tháng 01 năm 2012 về đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố, theo đó Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu:
 
Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố thuộc phạm vi chức năng quản lý theo ngành thực hiện ngay một số việc trọng tâm như: trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ, ngành Trung ương ban hành để thực thi các Nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được Chính phủ phê duyệt; khẩn trương dự thảo quyết định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định công bố những thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ. Đồng thời, tiến hành rà soát ngày các thủ tục hành chính, quy định có liên quan do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.
 
Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện, phường – xã, thị trấn quán triệt và chỉ đạo việc thực hiện nghiêm túc Quyết định số 79/2011/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố, Quyết định số 80/2011/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 tháng 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại thành phố, Chỉ thị số 32/2011/CT-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường các biện pháp thực hiện công tác hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố. Tăng cường tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện rà soát thủ tục hành chính và các quy định có liên quan đang áp dụng tại Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân quận – huyện, phường – xã, thị trấn trong đó tập trung vào những thủ tục hành chính và các quy định có liên quan do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành không còn phù hợp, không hợp lý, không hợp pháp và đang là rào cản đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân.
 
Bên cạnh đó, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện, phường – xã, thị trấn được giao phát động và hưởng ứng cuộc thi “Chung tay cải cách thủ tục hành chính” do Văn phòng Chính phủ phát động tại trang web: www.thutuchanhchinh.vn; phối hợp với UBMTTQ quận - huyện, phường - xã, thị trấn và các thành viên, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tại cơ quan, Ban điều hành Khu phố, Tổ dân phố để vận động cá nhân, tập thể phát huy sáng kiến hoặc có bài viết tham gia cuộc thi để cuộc thi thật sự trở thành cuộc vận động tìm ra những sáng kiến và giải pháp về cải cách thủ tục hành chính nhằm cắt giảm gánh nặng và chi phí tuân thủ khi thực hiện thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức.
 
Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố đã giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Công an thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố nghiên cứu chọn điểm để triển khai thcự hiện nhóm thủ tục: Đăng ký khai sinh – cấp thể bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và nhập hộ khẩu; nhóm thủ tục: Đăng ký khai tử - xóa hộ khẩu áp dụng quy trình liên thông; đầu mối tiếp nhận tại Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn. 
 
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, không trình Ủy ban nhân dân thành phố những văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính chưa thực hiện đánh giá tác động và chưa có ý kiến của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính; tổng hợp và nâng cao chất lượng báo cáo  kết quả thực hiện theo đúng quy định; đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê bình và kh6ong xét thi đua năm 2012 đối với các đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo nêu trên và các quy định có liên quan.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục