Phòng cải cách hành chính Phòng cải cách hành chính

Quay lại

Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015

       Căn cứ Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án Xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
       Căn cứ Quyết định số 2007/QĐ-BNV ngày 31 tháng 12  năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
       Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2015 về triển khai  đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 như sau:
       I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
      1. Mục đích
        - Xác định được Chỉ số cải cách hành chính (Chỉ số CCHC) năm 2015 của Thành phố Hồ Chí Minh dựa trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần đã được phê duyệt tại Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;
        - Trong tháng 02 năm 2016, hoàn tất tự đánh giá Chỉ số CCHC của Thành phố Hồ Chí Minh dựa trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần đã được phê duyệt tại Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, gửi về Bộ Nội vụ theo quy định của Bộ Nội vụ tại Quyết định số 2007/QĐ-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
        2. Yêu cầu
       - Tổ chức công tác tự đánh giá, chấm điểm của các Sở - ngành bảo đảm trung thực, khách quan, đúng qui định;
       - Phối hợp với Bộ Nội vụ điều tra xã hội học đối với từng nhóm đối tượng điều tra, khảo sát qui định trong Chỉ số CCHC cấp bộ, cấp tỉnh bảo đảm khách quan, phù hợp với điều kiện thực tế;
        - Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân đối với cải cách hành chính của Thành phố Hồ Chí Minh.

       II. NỘI DUNG, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:
      1. Tự đánh giá, xác định Chỉ số CCHC
         Từng Sở - ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực phụ trách,tự đánh giá, xác định Chỉ số CCHC năm 2015 của Thành phố Hồ Chí Minh kèm tài liệu kiểm chứng theo quy định của Bộ Nội vụ  và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố về phần đánh giá Chỉ số CCHC theo lĩnh vực phụ trách, cụ thể:
         a) Trách nhiệm của Sở Nội vụ:
         - Tự đánh giá, chấm điểm, xác định Chỉ số CCHC của Thành phố Hồ Chí Minh theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần tại các mục:
         + Mục 1 và mục 8 (trừ tiêu chí thành phần 8.2.2, 8.3.1 và 8.3.2) của bảng 2 (ban hành kèm theo Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ); 
         + Mục 4 và mục 5 của bảng 2 (ban hành kèm theo Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ); 
          - Tổng hợp kết quả chấm điểm, tự đánh giá các Chỉ số CCHC Thành phố Hồ Chí Minh từ các Sở - ngành chuyên môn trình Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 24 tháng 02 năm 2016 để gửi về Bộ Nội vụ.

          b) Trách nhiệm của Sở Tư pháp: 
          Tự đánh giá, xác định Chỉ số CCHC của Thành phố Hồ Chí Minh theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần tại mục 2, mục 3 của bảng 2 và tiêu chí thành phần  8.2.2 tại mục 8 của bảng 2 (ban hành kèm theo Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ). 

          c) Trách nhiệm của Sở Tài chính: 
         Tự đánh giá, xác định Chỉ số CCHC theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần tại các mục 6 của bảng 2 (ban hành kèm theo Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ). 

          d) Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ: 
          Tự đánh giá, xác định Chỉ số CCHC tại tiêu chí 7.3 của mục 7 bảng 2 (ban hành kèm theo Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

         đ) Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông: 
         Tự đánh giá, xác định Chỉ số CCHC tại tiêu chí 7.1 của mục 7 bảng 2 và tiêu chí thành phần 8.3.2 tại mục 8 của bảng 2 (ban hành kèm theo Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

         Các đơn vị được phân công trách nhiệm trên có nhiệm vụ tự đánh giá trên lĩnh vực phụ trách, kèm theo đầy đủ tài liệu kiểm chứng (bằng file và văn bản), gửi về Sở Nội vụ trước ngày 17 tháng 02 năm 2016 để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo Bộ Nội vụ trước ngày 29 tháng 02 năm 2016.

         2. Điều tra xã hội học
          Phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức điều tra xã hội học theo kế hoạch của Bộ. Đối tượng và số lượng mẫu điều tra xã hội học:
          - Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố: 30 người.

          - Lãnh đạo cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố: 03 người/đơn vị x 19 đơn vị = 57 người.

          - Lãnh đạo Quận - huyện:  03 người/đơn vị x 03 Quận - huyện = 9 người.

          - Người dân: mỗi Quận - huyện chọn 03 phường - xã - thị trấn, 30 người/phường x 03 phường x 03 Quận - huyện = 270 người.

           - Doanh nghiệp: 100 doanh nghiệp (doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp ngoài quốc doanh)
          Tổng số lượng mẫu điều tra: 466.
 

    Xem toàn văn nội dung Kế hoạch theo đường dẫn sau:

        Kế hoạch 226/KH-UBND/19/01/2016

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục