Phòng cải cách hành chính Phòng cải cách hành chính

Quay lại

Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ngày 09 tháng 1 năm 2012 về bãi bỏ văn bản

                Ngày 09 tháng 1 năm 2012, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản. Theo đó, bãi bỏ 16 văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành do không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành:
              1. Quyết định số 5488/QĐ-UB-KT ngày 09 tháng 10 năm 1997 ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về điện trên địa bàn thành phố.

              2. Quyết định số 40/1999/CT-UB-TM ngày 28 tháng 12 năm 1999 về việc chỉ đạo thực hiện hướng dẫn kinh doanh thuốc lá điếu sản xuất trong nước.

              3. Chỉ thị số 22/2000/CT-UB-CNN ngày 14 tháng 9 năm 2000 về việc triển khai công tác quản lý Nhà nước sau đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể hoạt động theo Luật Doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh.

              4. Chỉ thị số 24/2000/CT-UB-KT ngày 05 tháng 10 năm 2000 về đối phó với lũ lụt và triều cường trên địa bàn thành phố.

              5. Quyết định số 08/2002/QĐ-UB ngày 21 tháng 01 năm 2002 về ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện ký các văn bản thanh lý tháo dỡ nhà thuộc trụ sở làm việc, các công trình xây dựng gắn liền với đất để xây dựng mới trụ sở làm việc của các cơ quan hành chánh sự nghiệp hưởng kinh phí hoạt động từ ngân sách quận - huyện.

             6. Chỉ thị số 23/2002/CT-UB ngày 29 tháng 11 năm 2002 về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý thuế giá trị gia tăng và triển khai thực hiện Luật Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

            7. Chỉ thị số 16/2003/CT-UB ngày 18 tháng 7 năm 2003 về tăng cường công tác xử lý, sắp xếp nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

            8. Chỉ thị số 22/2003/CT-UB ngày 03 tháng 9 năm 2003 về tăng cường xây dựng, phát triển lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.

            9. Chỉ thị số 28/2004/CT-UB ngày 01 tháng 11 năm 2004 về việc tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

         10. Quyết định số 213/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2005 phê duyệt phương án phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố.

         11. Chỉ thị số 31/2005/CT-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2005 về tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả kế hoạch hành động khẩn cấp phòng ngừa và đối phó với dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người.

        12. Chỉ thị số 19/2006/CT-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2006 về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Lở mồm long móng ở gia súc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

        13. Chỉ thị số 42/2006/CT-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2006 về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

       14. Chỉ thị số 26/2007/CT-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2007 về việc tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch tiêu chảy cấp trên địa bàn thành phố.

       15. Chỉ thị số 17/2008/CT-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2008 về quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

       16. Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2010 về tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2010./.

      Xem toàn văn nội dung Quyết định trên Công báo hoặc theo đường dẫn sau:

sonoivu.hochiminhcity.gov.vn/_layouts/lacvietbio/fckUpload/2012-1/13263593865780.doc

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục