Phòng cải cách hành chính Phòng cải cách hành chính

Quay lại

Phòng Tư pháp cấp huyện chứng thực giấy tờ, văn bản song ngữ

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2012 sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, theo đó:
phòng Tư pháp cấp huyện chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản tiếng nước ngoài và giấy tờ, văn bản song ngữ. Ngoài ra, Phòng Tư pháp cấp huyện còn chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và giấy tờ, văn bản song ngữ.
Bên cạnh đó, Nghị định 04/2012/NĐ-CP còn bổ sung Phòng Tư pháp cấp huyện có thẩm quyền và trách nhiệm Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt. 
 
Nghị định có hiệu lực từ ngày 05 tháng 3 năm 2012.
 

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục