Phòng cải cách hành chính Phòng cải cách hành chính

Quay lại

Ông Trần Minh Tiến được bổ nhiệm Phó trưởng phòng Phòng cải cách hành chính Sở Nội vụ

        Ngày 15 tháng 01 năm 2016, Giám đốc Sở Nội vụ đã ký Quyết định số 68/QĐ-SNV về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Cải cách hành chính thuộc Sở Nội vụ đối với ông Trần Minh Tiến, chuyên viên Phòng Cải cách hành chính thuộc Sở Nội vụ. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm.

        Ông Trần Minh Tiến được hưởng phụ cấp chức vụ là 0,40 kể từ ngày được bổ nhiệm.

         Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục