Phòng cải cách hành chính Phòng cải cách hành chính

Quay lại

Kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và cải cách thủ tục hành chính năm 2011:

a. Thực hiện việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại thành phố Hồ Chí Minh :
Công tác rà soát các văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được tiến hành nghiêm túc nhằm loại bỏ hoặc kiến nghị loại bỏ bớt những văn bản quy phạm phát luật đã hết hiệu lực theo thẩm quyền. Ngày 15 tháng 02 năm 2011, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND về bãi bỏ 31 văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành và Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND về công bố 14 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực; Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 về bãi bỏ văn bản.
 Từ ngày 01/10/2009 đến 30/9/2010, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành 140 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 82 Quyết định, 37 Chỉ thị, 21 Nghị quyết. Nhìn chung văn bản quy phạm pháp luật thành phố ban hành đảm bảo đúng căn cứ pháp luật, thẩm quyền, nội dung văn bản phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn quản lý của thành phố, tác động tích cực đến tình hình kinh tế - xã hội tại thành phố.
 Ủy ban nhân dân thành phố đã có báo cáo số 101/BC-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2011  tổng kết thực hiện Đề án “Triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật” theo Quyết định số 1987/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ và có Công văn số 6304/UBND-PCNC chấn chỉnh hoạt động xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, tiếp tục khẩn trương kiện toàn tổ chức pháp chế tại các đơn vị.
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 4143/KH-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2011 triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015"
- Về kiểm tra, xử lý văn bản: trong năm 2011, Sở Tư pháp thực hiện kiểm tra theo thẩm quyền 213 văn bản do UBND quận, huyện ban hành (đạt 100% số văn bản yêu cầu kiểm tra, tăng 154 dự thảo so với năm 2010). Qua kiểm tra, đã phát hiện 24 văn bản có nội dung, hình thức trái pháp luật, trong đó, có 03 văn bản có dấu hiệu trái pháp luật về nội dung, 01 văn bản sai về căn cứ pháp lý, 02 văn bản về trình tự thủ tục và 18 văn bản về thể thức kỹ thuật trình bày.
Ngoài ra, Sở Tư pháp đã chủ trì, phối hợp cùng các Sở - Ngành thành phố tổ chức kiểm tra văn bản theo chuyên đề (đối với các lĩnh vực: tư pháp, đất đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh, quản lý doanh nghiệp) tại 8/10 quận huyện. Qua kiểm tra, đã phát hiện 15 văn bản có nội dung không còn phù hợp với quy định pháp luật và đang đề xuất xử lý. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố tự kiểm tra 114/119 văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố ngay sau khi văn bản được ban hành (đạt 95%); tự kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra văn bản cấp trên 04 văn bản quy phạm pháp luật và kiến nghị xử lý văn bản theo quy định.
- Tình hình rà soát, hệ thống hóa văn bản: Sở Tư pháp, các Sở- Ngành tổ chức rà soát 640 văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành có nội dung thuộc lĩnh vực do mình quản lý. Trong đó, Sở Tư pháp chủ trì rà soát 542 văn bản (188 văn bản cập nhật cơ sở dữ liệu hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thành phố; 214 văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành với cam kết của Việt Nam trong WTO; 140 văn bản có nội dung liên quan đến chính sách nhà ở và thị trường bất động sản); Các sở, ngành thành phố chủ trì rà soát 98 văn bản có nội dung liên quan đến lĩnh vực do mình phụ trách.
Qua kết quả rà soát đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 55 văn bản và kiến nghị ban hành mới 05 văn bản.
Nhìn chung, công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã đi vào nền nếp, có nhiều tiến bộ, về cơ bản đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và khả thi. Với việc hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố thường xuyên được kiểm tra, rà soát, loại bỏ những văn bản không còn phù hợp, kịp thời sửa đổi, bổ sung những văn bản chưa hoàn chỉnh, xác định chính xác hiệu lực đã làm cho chất lượng ban hành văn bản được nâng cao, hệ thống văn bản ngày càng hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và quản lý Nhà nước trên địa bàn Thành phố.
b. Về cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát và đơn giản hóa thủ tục hành chính
- Thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007-2010 theo Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố đã có báo cáo kết quả thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 – 2010 tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần 2 khóa IX và kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố lần 19 khóa VII; báo cáo số 112/BC-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2011 về tình hình và kết quả thực hiện Quyết định số 945/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại thành phố quý III năm 2011. Theo đó:
Tính đến thời điểm hiện nay, tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố là 197 thủ tục, trong đó đã được thực thi xong là 192/197 thủ tục, trong đó: sở-ngành là 65, quận-huyện là 108; phường-xã là 19.
Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành 18 quyết định để thực thi 146 thủ tục (sửa đổi, bổ sung: 17 thủ tục, thay thế: 09 thủ tục, bãi bỏ: 120 thủ tục). Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận đã ban hành 04 quyết định thực thi bãi bỏ 46 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị.
Tổng số thủ tục hành chính đang được thực hiện trên địa bàn thành phố là 2.316 thủ tục. Trong đó, Bộ thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành thành phố là 1.684; Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận-huyện là 469; Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại Ủy ban nhân dân phường-xã là 163.
- Kết quả rà soát đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính:
+ Tổng số thủ tục hành chính đã được thống kê, công bố là: 2.540 thủ tục.
+ Tổng số thủ tục hành chính đã được rà soát là: 2.543 thủ tục. Trong đó, đơn giản hóa 1826 thủ tục (sở-ban, ngành: 1130, quận-huyện: 566, phường-xã: 130)
+ Kết quả thực thi các quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố:
- Tổng số thủ tục đã bãi bỏ là: 274 (sở-ban, ngành là 53, quận-huyện là 198, phường-xã, thị trấn là 23).
- Tổng số thủ tục công bố mới bổ sung là 47 (sở-ban, ngành: 08; quận-huyện là 29; phường-xã, thị trấn 10) và được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.
- Để công tác kiểm soát thủ tục hành chính đi vào nề nếp, kiểm soát việc ban hành thủ tục hành chính theo nguyên tắc chỉ ban hành và duy trì những thủ tục hành chính thật sự cần thiết, họp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp nhất, phù hợp với yêu cầu quản lý của một đô thị lớn mà không tạo gánh nặng hành chính lên cá nhân, tổ chức, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố đã  ban hành công văn số 3130/VP-KSTTHC ngày 18 tháng 5 năm 2011 về việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố; Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Kế hoạch số 3948/KH-UBND ngày 9 tháng 8 năm 2011 kiểm tra thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố; Chỉ thị số 32/2011/CT-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2011 về tăng cường các biện pháp thực hiện công tác hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố; Quyết định số 79/2011/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2011 Quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 80/2011/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2011 ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại thành phố Hồ Chí Minh.
Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính) đã cùng với đoàn Công tác của Văn phòng Chính phủ đi kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại 06 sở-ngành, 03 quận-huyện, 06 phường-xã-thị trấn. Qua kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh một số thiếu sót trong công tác cải cách thủ tục hành chính cũng như thái độ tiếp dân của cán bộ công chức. Ủy ban nhân dân thành phố có Báo cáo số 156/BC-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2011 Báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện Quyết định số 945/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ tại thành phố.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục