Phòng cải cách hành chính Phòng cải cách hành chính

Quay lại

Kế hoạch Hội thảo “Những giải pháp nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4” tại Thành phố Hồ Chí năm 2019

Căn cứ Quyết định số 3853/QĐ-BNV ngày 21 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020”; Căn cứ Quyết định số 6574/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Căn cứ Quyết định số 6058/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố năm 2019; Căn cứ Công văn số 865/UBND-KSTT ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về đẩy mạnh nhân rộng, áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính; Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 1111/KH-SNV ngày 29 tháng 3 năm 2019 về tổ chức Hội thảo “Những giải pháp nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4” tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. Mục đích: - Triển khai chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố trong việc nhân rộng mô hình “Tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn quận Bình Tân” tại Công văn số 865/UBND-KSTT ngày 12 tháng 3 năm 2019. - Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Thủ trưởng và đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn Thành phố về công tác cải cách hành chính, để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. - Trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, giải pháp đã triển khai thực hiện hiệu quả và những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại các cơ quan, đơn vị và đề xuất các giải pháp để giải quyết. Chủ trì buổi Hội thảo - Lãnh đạo Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Thành phố. - Đồng chủ trì: Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân. Thời gian: Buổi chiều thứ Sáu, ngày 05 tháng 4 năm 2019 (Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút). Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, số 521 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Số lượng: Dự kiến 80 người

Danh mục Danh mục