Phòng cải cách hành chính Phòng cải cách hành chính

Quay lại

Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính năm 2011 tại thành phố:

Năm 2011 là năm đầu tiên triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX và Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cụ thể:
a)  Ủy ban nhân dân thành phố đã đề ra các mục tiêu trọng tâm về công tác Cải cách hành chính  năm 2011 tại  báo cáo số 156/BC-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2010 của thành phố; đồng thời ban hành Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2011 về tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2011 và Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2011 ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2011. Các quyết định chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế-xã hội của Ủy ban nhân dân thành phố đều có nội dung công tác cải cách hành chính. Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thể chế, kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước theo hướng tinh gọn, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển bền vững và hội nhập kinh tế quốc tế của thành phố, cải cách tài chính công, tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính, thực hiện có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, đồng thời đổi mới phương thức điều hành của hệ thống hành chính, tạo sự công khai minh bạch trong quản lý nhà nước.
b) Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX đã đề ra 06 chương trình đột phá giai đoạn 2011-2015, trong đó có 02 Chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị giai đoạn 2011-2015 và Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2011- 2015. Thực hiện Nghị quyết, ngày 14 tháng 5 năm 2011, Ủy ban nhân dân thành phố đã có 02 Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND và 23/2011/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện. Thực hiện Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố, đã có 15 sở-ngành, 24 Ủy ban nhân dân quận-huyện và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Ban quản lý ĐT-XD Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ban quản lý Khu Nam đã ban hành Kế hoạch đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị giai đoạn 2011-2015 và tổ chức phân công các cơ quan, đơn vị, phòng ban chuyên môn trực thuộc triển khai thực hiện.
Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành quyết định số 65/2011/Q!Đ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2011 về điều chỉnh cơ quan chủ trì thực hiện trong các Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX giai đoạn 2011-2015. Theo đó, đối với Kế hoạch thực hiện Chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị giai đoạn 2011-2015, các sở, ban, ngành chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện đề án Từng bước mở rộng, đa dạng hóa các loại hình cung ứng dịch vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, tham mưu, đề xuất và các sở - ngành liên quan phối hợp thực hiện đề án Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những chính sách và giải pháp nhằm thực hiện sâu rộng hơn chủ trương xã hội hóa trên những lĩnh vực thành phố có thể thực hiện; Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì nghiên cứu xây dựng đề án Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 từ thành phố đến Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn.
c) Để tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành nhất là công tác cải cách hành chính, góp phần cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh phục vụ tốt nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố đã có công văn số 1881/KH-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2011 yêu cầu các sở-ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận-huyện nghiên cứu kết quả phân tích hiệu quả quản trị, hành chính công (PAPI) và chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2010 (PCI) của Viện nghiên cứu Phát triển thành phố để làm cơ sở cải tiến thủ tục hành chính, nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố.
d) Ủy ban nhân dân thành phố có Quyết định số 1711/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2011 ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2011. Chương trình bao gồm 228 văn bản, trong đó có 87 dự thảo thuộc chương trình lập quy năm 2010 được tiếp tục thực hiện trong năm 2011. Đồng thời, có Quyết định số 1668/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2011 ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2011 trên địa bàn thành phố.
Để công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật được chặt chẽ, chất lượng hơn, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 67/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2011 ban hành Quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp thay thế Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2007.
Nhằm đánh giá thực trạng và hiệu quả thi hành pháp luật, kịp thời đôn đốc, tổ chức và hướng dẫn việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật và các biện pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, Ủy ban nhân dân thành phố đã Quyết định số 4605/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2011 về ban hành Chương trình hoàn thiện, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2011 – 2015 tại thành phố Hồ Chí Minh.
Thực hiện Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011 trên địa bàn, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 1831/KH-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2011 triển khai thực hiện “Ngày pháp luật”. “Ngày pháp luật” được tổ chức định kỳ mỗi tháng một lần vào ngày trong tuần cuối tháng.
đ) Ủy ban nhân dân thành phố đã thành lập 2 đoàn khảo sát, kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng và 09 tháng đầu năm 2011 và việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị giai đoạn 2011-2015  tại 08 sở-ngành, 08quận-huyện và 04 phường-xã.
Các sở-ngành, Ủy ban nhân dân quận-huyện tiếp tục tăng cường tự kiểm tra công tác cải cách hành chính công tác kiểm tra công vụ, thời giờ làm việc của cán bộ công chức (Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân quận 4, 5, 7, 8, 11, Gò Vấp, Tân Phú, Bình Thạnh,…)
e) Các sở ngành, Ủy ban nhân dân quận- huyện tiếp tục có các kế hoạch chương trình và giải pháp để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo thẩm quyền quản lý nhà nước của sở ngành, quận - huyện năm 2011.
Thực hiện Chương trình công tác cải cách hành chính năm 2011 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, đã có 11 sở ngành và 20 Ủy ban nhân dân quận- huyện xây dựng kế hoạch triển khai chương trình cải cách hành chính năm 2011. Việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng thàng, quý, năm được các sở-ngành, Ủy ban nhân dân quận-huyện tiến hành thường xuyên và dần đi vào nề nếp, tổng hợp kịp thời và báo cáo định kỳ cho Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ theo quy định. Qua đó giúp thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nắm bắt tình hình chung thực hiện công tác cải cách hành chính của thành phố, đối chiếu với nhiệm vụ được giao để có biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, ngành mình phụ trách.
Các sở - ngành và Ủy ban nhân dân các cấp tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả việc tổ chức làm việc vào buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần theo Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục