Phòng cải cách hành chính Phòng cải cách hành chính

Quay lại

Công bố Chỉ số đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 04 tháng 3 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 790/QĐ-UBND công bố Chỉ số đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả chỉ số cải cách hành chính của 47 đơn vị (gồm 23 sở, ban, ngành, 24 quận, huyện) như sau: có 7 đơn vị xếp loại Xuất Sắc, 27 đơn vị xếp loại Tốt, 10 đơn vị xếp loại Khá, 02 đơn vị xếp loại Trung Bình, 01 đơn vị xếp loại Yếu, không có đơn vị nào xếp loại Kém. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cũng đã chỉ đạo Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện căn cứ Chỉ số đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2018, đề ra kế hoạch, biện pháp khắc phục những mặt còn hạn chế để thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính tại đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố.


Xem chi tiết Quyết định số 756/QĐ-UBND tại đây./.

Danh mục Danh mục