Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Về phê duyệt Danh sách tinh giản biên chế đợt 9 năm 2022

Ngày 15 tháng 02 năm 2023,, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 477/QĐ-UBND về phê duyệt Danh sách tinh giản biên chế đợt 9 năm 2022 đối với 22 trường hợp. Trong đó:

- Nghị hưu trước tuổi: 18 trường hợp.

- Thôi việc ngay: 04 trường hợp.

Danh sách cụ thể đính kèm Quyết định.

Danh mục Danh mục